Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

muchless
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianables nables
muchless
6665 99d2
Reposted fromimradioactive imradioactive vianables nables
muchless
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
muchless

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

muchless
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagingerowaa gingerowaa
muchless
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viagingerowaa gingerowaa
muchless
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
muchless
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viahopelesswanderer hopelesswanderer
muchless
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viasleepingsickness sleepingsickness
muchless
TY, nie trać mnie.
— nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
Reposted fromorchis orchis viamesoute mesoute
muchless
Nic juz nie bedzie takie samo po Tobie
Reposted frommesoute mesoute
muchless
Ten bliski ktoś tak odległy Nie wiesz już, gdzie szukać go
— ...
Reposted fromSalute Salute
muchless
muchless
4014 4acc 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
muchless
9877 2fde
Reposted fromcalifornia-love california-love viaowczuh owczuh
muchless
2225 d27e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaowczuh owczuh
muchless
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viaowczuh owczuh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl